در جریان باش !

EventBus

توضیحات

این لایبرری برای پیاده سازی ساختار Publish / Subscribe مورد استفاده قرار می گیرد. مزایای آن سادگی و کاربردی بودن آن نسبت به Broadcast Receiver در بسیاری از موارد است. در این دوره به طور کامل به این لایبرری مسلط خواهید شد.