در جریان باش !

گوگل مپ و مسیریابی

توضیحات

پس از گذراندن این دوره می توانید، Location کاربر را گرفته، با انتخاب مقصد، مسیریابی کنید و مسیر پیشنهادی به کاربر پیشنهاد دهید و زمان تخمینی رسیدن به مقصد را مشخص کنید.