در جریان باش !

شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق

لیست جلسات

توضیحات

آشنایی با مفاهیم، کتابخانه‌ها و متدهای شبکه عصبی و یادگیری عمیق