در جریان باش !

MongoDB در NODE JS

توضیحات

در این دوره به آموزش نحوه استفاده از دیتابیس Mongo DB و پیاده سازی Driver های آن و هم چنین معرفی ODM های مرتبط با آن در NODE JS می پردازیم.