در جریان باش !

Manage Javascript & Css Files

توضیحات

برای پلاگین ها و قالب های وردپرس قطعا یکی از نیاز های اساسی استفاده از فایل های css و js می باشد. در این دوره به شکل صحیح به این موضوع می پردازیمکه چگونه می توان این فایل های را در بخش قالب و پلاگین اضافه کرد.