در جریان باش !

Multi-threading و Multi-processing در پایتون