در جریان باش !

قابلیت های پیشرفته React و React Best Practices

لیست جلسات

توضیحات

بعد از یادگیری موارد پایه ای  React زمان فراگیری قابلیت های پیشرفته تر خود React از جمله Error Boundaries، Context، HOC، Virtual DOM ، Typechecking و ... می رسد. همچنین best practice های موجود برای React نیز بیان می شوند.