در جریان باش !

آشنایی با تست نویسی در React

توضیحات

قطعا هیچ برنامه بزرگی به راحتی بدون حصول اطمینان از صحت عملکرد همه قسمت های آن قابلیت استفاده ندارد فلذا این مورد اهمیت تست  را مشخص می کند. در این سرفصل مباحث مربوط به تست نویسی در React را فرا خواهید گرفت.