در جریان باش !

طراحی وایرفریم (Wireframing)

توضیحات

در این بخش با طراحی وایرفریم ، انواع آن ، ابزارها و نیازمندی هایی که برای طراحی آن نیاز داریم آشنا خواهیم شد.