در جریان باش !

پیاده سازی پنل SPA با استفاده از React و WordPress API

توضیحات

در حال حاضر استفاده از پنل های SPA رو به گسترش می باشد و کاربردهای زیادی در بخش وب دارد. در این دوره قصد داریم یک پنل SPA با استفاده از React و امکانات WordPress API ایجاد کنیم.