ترتیب مقادیر در matrix و کاربرد آن

پرسیده شده
فعالیت 190 روز پیش
دیده شده 94 بار
2

transform : matrix( scaleX(), skewY(), skewX(), scaleY(), translateX(), translateY() );

متد matrix() تمام متدهای تبدیل دوبعدی را در یک روش ترکیب می کند
متد ()matrix شش پارامتر شامل توابع ریاضی می گیرد که به شما امکان می دهد عناصر را بچرخانید، مقیاس بندی کنید و سایر امکانات . 

فایل پیوست

Sanaz Soleymani
Sanaz Soleymani

16 آبان 00