خطای not found موقع اجرا روی سرور apache

پرسیده شده
فعالیت 675 روز پیش
دیده شده 517 بار
0

سلام استاد ما برنامه ای که شما نوشتید را روی سیستم لوکال خودم تست می کنم درست کار می کنه ولی وقتی که می برم بر روی سرور اصلی بهم خطای  not found می ده علت اش چیه استاد همه چیز هم تست کردیم حتی داخل  routes/api.php و قبل از دستور Route::resource  ما یه echo  اوردیم متن echo  را وقتی به صورت / صدا می زنیم به ما می ده ولی خود  route  api را که صدا میزنیم به این شکل /api/v۱/jsan به ما نشون نمی ده و خطای not found برمیگردونه. استاد میشه یه راهنمایی کنید .

Route::group(['prefix'=>'v1'], function (){
  Route::resource('jsan','JsanController');
});

 

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Http\Resources\JsanCollection;
use App\Http\Resources\JsanResource;
use App\Jsan;
use App\Rules\MatchFile;
use Illuminate\Http\Request;

class JsanController extends Controller
{

  public function index()
  {
    $jsonFile = Jsan::all();

    return response()->json(new JsanCollection($jsonFile),200);
  }


  public function store(Request $request)
  {
    $this->validateJsan($request);

    $file = $request->file('fileJson');

    Jsan::query()->create([
      'uri'=>$this->uploadFile($request),
      'filename'=>explode('.',$file->getClientOriginalName())[0]
    ]);

    return response()->json([
      'message'=>'inserted 1 file'
    ],201);

  }


  public function show($id)
  {
    $json = Jsan::query()->findOrFail($id);

    return response()->json([
      'data'=> new JsanResource($json),
    ] ,200);
  }

   public function edit($id)
  {
  }

  public function update(Request $request, $id)
  {
  }

  public function destroy($id)
  {
  }

  private function validateJsan( $request)
  {
    $request->validate([
      'fileJson'=>['required','file',new MatchFile],
    ]);
  }

  private function uploadFile($request)
  {
    $file = $request->file('fileJson');

    $filenameNew = uniqid().'.'.explode('.',$file->getClientOriginalName())[1];

    return $file->storeAs('/public/jsonFiles/', $filenameNew);
  }
}
فایل پیوست

Mahdiabedini
Mahdiabedini

23 آبان 00

جلسه API Resource