پاسخ تمرین step

پرسیده شده
فعالیت 566 روز پیش
دیده شده 316 بار
2

steps(int,start|end)

یک تابع پله ای که با دو پارامتر مشخص می شود. پارامتر اول تعداد فاصله ها در تابع را مشخص می کند. باید یک عدد صحیح مثبت (بزرگتر از 0) باشد. پارامتر دوم، که اختیاری است، یا مقدار شروع یا پایان است و نقطه ای را که در آن تغییر مقادیر در بازه زمانی رخ می دهد، مشخص می کند. اگر پارامتر دوم حذف شود، مقدار end به آن داده می شود.

فایل پیوست

Sanaz Soleymani
Sanaz Soleymani

17 آبان 00