inline-blockچیست؟

پرسیده شده
فعالیت 190 روز پیش
دیده شده 110 بار
1

inline-blockهم همانندinlineیکvalueمی باشد که تفاوت آن باinlineدر این می باشد که مقدارهای عرض و ارتفاع آن را تغییر خواهند داد و همینطور مقدار های margin و paddingآنها بروی عناصر اطراف آنها در هر دو راستای عمودی و افقی تاثییر گذار می باشد.

فایل پیوست

علیرضا نادری
علیرضا نادری

16 آبان 00