برای ثبت نام به پلتفرم جدید وارد شوید

ثبت نام در پلتفرم جدید

ورژن جدید آکادمی سون لرن در دامنه 7Learn.com در دسترس قرار گرفته است
و سون لرن با دامنه .ac به زودی از دسترس خارج می شود

ازین پس سون لرن را فقط با دامنه 7Learn.com در دسترس خواهیم داشت