بررسی خروجی تولید شده با استفاده از script build در حالت static site generation (ssg)

سرفصل NextJs

برای مشاهده این دوره می بایست وارد شوید و در صورتی که عضو نیستید ثبت نام کنید.