معرفی دوره: آشنایی با مفهوم scraping و crawling و استخراج اطلاعات از بستر وب