در جریان باش !

React Native پیشرفته

لیست جلسات

توضیحات

در این دوره به پیاده سازی ساختار های مناسب برای برنامه های موبایل در React Native می پردازیم و هم چنین از کتاب خانه های مطرح که برای توسعه UI یا دسترسی به منابع دیگر در گوشی های موبایل توسعه داده شده اند استفاده می کنیم.