دوره های متخصص چیستند؟

دوره های متخصص آکادمی سون لرن، شامل یک مسیر آموزشی کامل برای شروع و ادامه یادگیری و ارتقای مهارت های فنی و همچنین ارزیابی مهارت های فنی شما در حوزه مربوطه است. ما در دوره های متخصص مسیر کامل آموزشی را از نقطه صفر به همراه ارزیابی مهارت در طول دوره و در انتهای دوره برای شما ترسیم می کنیم و در انتها هم در صورتی که آزمون های جامع دوره را قبول شوید، گواهی مهارت دوره مربوطه را دریافت می کنید و می توانید برای معرفی به بازار کار روی سون لرن حساب کنید.