در جریان باش !

دوره PHP پیشرفته

لیست جلسات

توضیحات

در این دوره با مفاهیم پیشرفته در زبان php آشنایی خواهید شد. از جمله شی گرایی، قوانین PSR ، Autoloading و ...