در جریان باش !

مباحث تکمیلی و پیشرفته در یادگیری عمیق

لیست جلسات

توضیحات

در این سرفصل مباحث تکمیلی و پیشرفته در یادگیری عمیق را با هم مرور و پیاده‌سازی می‌کنیم