عملگر just در Android Studio شناسایی نمیگردد

پرسیده شده
فعالیت 14 روز پیش
دیده شده 27 بار
0

با سلام در مثال دوره در خصوص RxJava عملگر just شناسایی نمیگردد. dependencyهای مربوطه در gradle تعریف شده و توابع به درستی import گردیده اند. مشکل چه میتواند باشد؟ (کدها در زیر آورده شده)

 

package com.farnadsoft.rxjavaexample;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.util.Log;

import java.util.Observable;

import io.reactivex.Observer;
import io.reactivex.disposables.Disposable;


public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private Disposable disposable;
  private static final String TAG = "MainActivity";

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    Observable.just("Tiger", "Elephant", "Lion", "Bear") //عملگردر آندروید استودیو قرمز نمایش داده میشود
        .subscribe(new Observer<String>() {
          @Override
          public void onSubscribe(Disposable d) {
            disposable = d;
          }

          @Override
          public void onNext(String s) {
            Log.i(TAG, "onNext: ");
          }

          @Override
          public void onError(Throwable e) {
            Log.e(TAG, "onError: "+e.toString() );
          }

          @Override
          public void onComplete() {
            Log.i(TAG, "onComplete: ");
          }
        });
  }
}
فایل پیوست
RxJavaExample.rar
167.19 KB

Farnad Tohidkhah
Farnad Tohidkhah

18 فروردین 00

0
حذف شده

سلام و احترام

 شما به درستی Observable رو import نکردید 

import java.util.Observable

تبدیل میشود به

import io.reactivex.Observable;
فایل پیوست

پوریا شفیعی سروستانی

توسط

پوریا شفیعی سروستانی

18 فروردین 00