اندازه گیری کارایی کدها نوشته شده با استفاده از perf_hooks و async_hooks